SOWA - Program Priorytetowy NFOŚiGWadded:21-02-2013

I N FO R M A C J A

Szanowni Państwo,

Informujemy, że NFOŚiGW uruchomił PROGRAM PRIORYTETOWY Systemu zielonych inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) pod nazwą SOWA- Energooszczędne oświetlenie uliczne.

Z naszych oszacowań wynika, że w ramach tego programu może zostać zmodernizowanyh około 150-220 tysięcy punktów świetlnych. Aktualnie JST przygotowują około 20-25 tysięcy punktów świetlnych. Oznacza to, że wszystkie JST, które zgłoszą akces do programu i zostaną zakwalifikowane, otrzymają dotację.

Kluczowe parametry tego programu to:

 1. Dotacja dla całego programu 160 mln zł
 2. Preferencyjny zwrotna forma dofinansowania [pożyczka] ze środków NFOŚiGW dla JST 196 mln- na warunkach WIBOR minus 1,5 pp ale nie mniej niż 3%.
 3. Dofinansowanie w formie dotacji: do 45 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
 4. Dofinansowanie w formie pożyczki: do 55% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

Okres wdrażania:

 1. Termin wdrażania programu – 2013 -2015
 2. Alokacja środków – 2014
 3. Wydatkowanie środków: do 31.12.2015 r.

Terminy:

 1. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2012 r., do 31.12.2015 r.
 2. Termin składania wniosków do udziału w konkursie: do 30.04.2013 r.
 3. Termin publikacji Regulaminu Konkursu: nie później niż do 28.02.2013 r., jest opublikowany od 10.01.2013 r.

Warunki przedmiotowe uczestnictwa:

 1. minimalne ograniczenie emisji CO2 o 40% w wyniku realizacji przedsięwzięcia;
 2. minimalne ograniczenie emisji CO2 o 250 Mg/rok w wyniku realizacji przedsięwzięcia;

Warunki finansowe:

 1. maksymalna kwota dotacji 15 mln zł;
 2. maksymalna kwota pożyczki 18,3 mln zł;
 3. oprocentowanie zmienne WIBOR 3M minus 150 pkt bazowych (w skali roku), ale nie mniej niż 3 %. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
 4. okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki,
 5. okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 6. pożyczka nie podlega umorzeniu.

Rodzaje przedsięwzięć objętych Programem Priorytetowym

 1. modernizacji oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201),
 2. montażu urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, montażu sterowalnych układów redukcji mocy oraz
  stabilizacji napięcia zasilającego.

Koszty kwalifikowane

 1. prace przygotowawcze (w tym koncepcje techniczne, audyty, raport o oddziaływaniu na środowisko, projekty budowlane i wykonawcze), pod warunkiem, że zostały wykazane we wniosku o dofinansowanie;
 2. koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych;
 3. koszt montażu i uruchomienia środków trwałych; koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;
 4. nabycie wartości niematerialnych i prawnych dotyczących zarządzania oświetleniem np. oprogramowanie komputerowe, licencje;
 5. koszty utylizacji zdemontowanych elementów oświetlenia (np. rtęciowych źródeł światła);
 6. koszt nadzoru.

Czynności przygotowawcze w celu rozpoczęcia inwestycji

Rozpoczęcie inwestycji objętej Programem ma miejsce w momencie wszczęcia postępowania na wyłonienie Wykonawcy Audytu oraz dokumentacji Programowej lub Projektowej zamierzenia inwestycyjnego. Terminy składania wniosków do konkursu determinują maksymalne terminy przygotowania dokumentów uczestnictwa. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że termin przygotowania Audytu oraz dokumentacji Programowej lub Projektowej musi być co najmniej o 30 krótszy od terminu składania Wniosków, w celu przygotowania i wypełnienia Wniosku przez JST. Istotne jest też, że do Wniosku składa się:

a) Uchwałę Rady o wszczęciu inwestycji oraz dysponowaniu środkami na ten cel.

b) Oświadczeniu o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

Stąd wynikają maksymalne terminy rzygotowania Audytu. Wynoszą one:

a) wybór Audytora: do 28 lutego 2013 r.

b) przygotowanie Audytu oraz dokumentacji: do 20 kwietnia 2013 r.

c) przygotowanie oraz złożenie Wniosku do NFOŚiGW: do 30 kwietnia 2013 r.

d) pozostałe czynności związane z przedsięwzięcie, jak np. projekt SIWZ: do 31 maja 2013 r.

Parametry minimalne samodzielnego uczestnictwa JST w Programie:

 1. Aby uzyskać 40% obniżenie emisji [40% obnizenie mocy rzeczywistej] należy np. ze 180 kW zmniejszyć do 120 kW, co odpowiada ilości około 1300 opraw rtęciowych o mocy nominalnej 125 kW, przeprojektowanych na 70 W HPS
 2. Minimalne zmniejszenie mocy zainstalowanej, przy nominalnym rocznym czasie użytkowania 4024h, musi być większe niż 70 kW, co odpowiada zmiejszeniu emisji o 250 Mg CO2

Podane ilości są wartościami przybliżonymi i konkretne projekty mogą istotnie się różnić od podanych wyżej. Np. dla miasta Łańcuta aby osiągnąć warunki uczestnictwa, wystarczyło zmodernizowac 660 punktów świetlnych. Znacząco przy tym zakresie uległy przekroczeniu, warunki minimalne.

  Autor: Dariusz Redziński
Quick contant

Dariusz Redziński | + 605 555 620 | d.redzinski@cities.com.pl

Jacek Majcher | +48 605 555 621 | j.majcher@cities.com.pl

Tomasz Ostalski | +48 793 229 298 | t.ostalski@cities.com.pl

Cities Lightning Consultants 2019 | Created by D-system.pl